ರಾಮನುಜರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಂ

ರಾಮನುಜರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಂ ನಾಯಂದೇ! ನಾಯಂದೇ! ಕಾಷಾಯಶೋಭಿ ಕಮನೀಯ ಶಿಖಾನಿವೇಶಂ ದಂಡತ್ರಯೋಜ್ವಲಕರಂ ವಿಮಲೋಪವೀತಂ | ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶನಿಪಮುಲ್ಲಸದ್ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ರೂಪಂ ತವಾಸ್ತು ಯತಿರಾಜ ದೃಶೋರ್ ಮಮಾಗ್ರೇ ||  …

Continue Reading →