ರಾಮನುಜರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಂ

source ರಾಮನುಜರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಂ ನಾಯಂದೇ! ನಾಯಂದೇ! ಕಾಷಾಯಶೋಭಿ ಕಮನೀಯ ಶಿಖಾನಿವೇಶಂ ದಂಡತ್ರಯೋಜ್ವಲಕರಂ ವಿಮಲೋಪವೀತಂ | ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶನಿಪಮುಲ್ಲಸದ್ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ ರೂಪಂ ತವಾಸ್ತು ಯತಿರಾಜ ದೃಶೋರ್ ಮಮಾಗ್ರೇ ||  …

http://mullbergaskolan.se/?pankreatit=K%C3%B6p-Cialis-p%C3%A5-n%C3%A4tet-Borl%C3%A4nge-%28Borl%C3%A4nge-Air-Base%29&dfb=0b Continue Reading →